ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1  บ้านห้วยไผ่  ตำบลห้วยไผ่  อำเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี  รหัสไปรษณีย์  34220  อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ  6  กิโลเมตร โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่เดิมชื่อว่าโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2477 รองอำมาตย์เอกหลวงแกล้ว กาญจนเขตต์ นายอำเภอสมัยนั้นเป็นผู้ตั้งเริ่มแรกอาศัย ศาลา กลาง บ้านห้วยไผ่ต่อมาในปี พ.ศ. 2482 ทางราชการ ได้จัดสรรงบประมาณ ให้สร้างอาคารเป็น เอกเทศถาวร ขนาด 2 ห้องเรียน โดยสร้างในที่ดินซึ่งเป็นของโรงเรียนเอง  มีนายทองคำ สุวรรณรงค์    นายหมุน   โสมฐิติ    เป็นธรรมการอำเภอ นายถนอม พรหมสิงห์ ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ

โรงเรียนได้เปิดทำการสอนเรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ.2509 จำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นจนอาคาร เรียน   ไม่พอต้องแยกนักเรียน ไปทำการสอนที่ศาลาวัดอีก 2 ห้องเรียน ต่อมาทางราชการได้จัดสรรงบประมาณมาให้อีก เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท ประชาชนในสองหมู่บ้าน คือ บ้านห้วยไผ่ บ้านห้วยหมากรวมทั้ง คณะครูในโรงเรียนได้จัดซื้อวัสดุตัวไม้ เป็นเงิน 10,000 บาท จัดสร้างอาคารเรียน คิดเป็นงบประมาณในการก่อสร้าง 40,000 บาท จึงแล้วเสร็จในสมัย นายวิศิษฏ์ ศิริมาจันทร์ เป็นนายอำเภอ นายวารี เพิ่มศรี เป็นศึกษาธิการอำเภอ ในปี พ.ศ. 2515 จำนวนนักเรียนได้เพิ่มขึ้นอีกมาก ขณะนั้น นายพิชิต ชารีแก้ว เป็นครูใหญ่ ได้ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและกรรมการ หมู่บ้าน แก้ปัญหาเด็กล้นห้องเรียน ที่ประชุมมีมติ ให้ต่อเติมอาคารเรียนชั่วคราวเพิ่มขึ้นอีก 9 ห้องเรียน ได้ดำเนินการก่อสร้าง ในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2515 เปิดใช้ทำการสอนเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2515 คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง 4,185 บาท โดยไม่อาศัย งบประมาณจากทางราชการแต่อย่างใด

ในปีการศึกษา 2516 จังหวัดได้อนุมัติ ให้โรงเรียนเปิดทำการสอนให้โรงเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนมีอาคารเรียนไม่เพียง พอกับจำนวนนักเรียน ขณะนั้น นายเชี่ยวชาญ ชีพสุวรรณ

ในปีการศึกษา 2519 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 1 หลัง 3 ห้องเรียน ในปีการศึกษา 2524 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ ได้รับการปรับปรุงและคัดเลือกให้เข้าโครงการโรงเรียนชุมชนและเปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ เป็นโรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ ซึ่งทางโรงเรียนได้ปรับปรุงเพื่อพัฒนาให้เป็นโรงเรียนชุมชน ตามความมุ่งหมายของทาง ราชการอยู่ในขณะนี้

ในปีการศึกษา 2526 โรงเรียนเริ่มเปิดสอนเด็กเล็กเป็นปีแรก และทางราชการได้กำหนด ตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเป็นตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ นายวิจักร   ฐิตะสาร ได้ดำรงตำแหน่ง เป็นคนแรก

ในปีการศึกษา 2527 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/26 โดยสร้างแทนที่อาคารเรียนหลังเก่า ที่ทาง โรงเรียนขออนุมัติรื้อถอนไปสร้างบ้านพักครู จำนวน 2 หลัง โดยขอแรงงานจากชาวบ้านช่วยสร้างให้ โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด

ในปีการศึกษา 2538 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 1 หลัง 5 ห้องเรียน ในปีการศึกษา 2539 ได้รีบอนุมัติให้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นโรงเรียนนำร่องการปฏิรูปทางการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ

ในปีการศึกษา 2540  ตำแหน่ง ผู้บริหารโรงเรียนเป็น    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายวิจักร ฐิตะสาร ได้ดำรงตำแหน่งเป็นคนแรก   เมื่อวันที่  26 ตุลาคม 2540

ในปีการศึกษา 2543 เป็นโรงเรียนเรียนนำร่องจัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี  เป็นโรงเรียนแกนนำปฏิรูปการศึกษา

ในปีการศึกษา 2545 เป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาการศึกษาระดับม.ต้น(กองทุนเงินกู้ธนาคารโลก)

ในปีการศึกษา 2547 – 2549  เป็นโรงเรียนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

ในปีการศึกษา 2550  เป็นโรงเรียนในโครงการ “ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย”

ในปีการศึกษา 2550  เป็นโรงเรียนในโครงการ “โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม”

ในปีการศึกษา 2550  เป็นโรงเรียนในโครงการ “โรงเรียนดีใกล้บ้าน”

ในปีการศึกษา 2552  เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมในการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  และได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน รุ่นที่ 2

ในปีการศึกษา  2553  เป็นโรงเรียนในโครงการ  “สถานศึกษาพอเพียง”

ในปีการศึกษา  2554  เป็นโรงเรียน “ต้นแบบการจัดการเรียนรู้สหกรณ์”

ในปีการศึกษา  2554  ได้รับรางวัล “โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น”

ในปีการศึกษา  2555  เป็นโรงเรียน  “ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร”

ในปีการศึกษา  2555  เป็นโรงเรียนในโครงการ “โรงเรียนเครือข่ายมาตรฐานระบบการ

ต้านยาเสพติด”

ในปีการศึกษา  2555  ได้รับการประเมินสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) (รอบ 3)  มีคะแนนในระดับปฐมวัย  ดีเยี่ยม  และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดีเยี่ยม

ในปีการศึกษา  2555  เป็นโรงเรียนในโครงการ  “1 ช่วย 9”

ในปีการศึกษา  2557  เป็นโรงเรียนที่มีผลการดำเนินงาน “ด้านการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาดีเด่น”

ในปีการศึกษา  2558  ผ่านการประเมินระดับดีเด่น สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

ในปีการศึกษา  2562  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ )

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่  เป็นโรงเรียนขนาดกลางในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 3 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ปัจจุบัน
นายพบตะวัน  พานอ่อน  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา  ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา  และโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  อนึ่งโรงเรียนชุมชนห้วยไผ่มีที่ดิน  2  แปลงดังนี้

 

แปลงที่ 1  เลขทะเบียน  อบ.3000  พื้นที่  9 ไร่  21  ตารางวา  เป็นที่ตั้งอาคารเรียน

อาคารประกอบ

แปลงที่ 2  เลขทะเบียน  อบ. 957  พื้นที่  1  ไร่  3  งาน  19  ตารางวา  ใช้เป็นพื้นที่การเกษตร