หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล

การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฎิบัติงานบุคลากร และการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

⨀ ว16-2557 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

⨀ ว19-2561 การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

⨀ ว20-2560 การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

⨀ ว9-2564 การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู

⨀ ว21-2560 หลักเกณฑ์และวิธีการให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู

⨀ ว1-2564 หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งเป็นประเภทวิชาการ
⨀ ว6-2563 หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

⨀ ว7-2564 หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

⨀ ว10-2564 การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

⨀ ว11-2564 การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

⨀ ว12-2564 การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา

⨀ ว22-2560 หลักเกณฑ์การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

⨀ ว24-2559 หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.

⨀ ว26-2560 การกำหนดกรอบอัตรากำลังบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

⨀ ว27-2555 หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

⨀ ว29-2560 การโอน ย้าย ข้าราชการอื่นและท้องถิ่น มาบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2)

⨀ ว30-2560 หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนย้าย โอน มาบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2)