Breaking News

วิสัยทัศน์

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ มีคุณธรรม นำหน้าวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม นำเทคโนโลยี อยู่ได้อย่างพอเพียง เคียงคู่มาตรฐานสากล สนใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม นำสู่ประชาคมอาเซียน