วิสัยทัศน์

โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ มีคุณธรรม นำหน้าวิชาการ

สืบสานวัฒนธรรม นำเทคโนโลยี อยู่ได้อย่างพอเพียง

เคียงคู่มาตรฐานสากล สนใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

นำสู่ประชาคมอาเซียน