รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ของปีงบประมาณ 2565