มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา