พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

https://drive.google.com/file/d/1VgS1PpKr0RIBDW4USd-rFjDduD_DUI4p