ผู้บริหารโรงเรียน

นายพบตะวัน พานอ่อน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนห้วยไผ่

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท การบริหารการศึกษา (คม.)

โทรศัพท์ 092-524-9669    E-mail : phoptawanpanon@gmail.com

นายปราชญ์ พรมปัญญา

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนห้วยไผ่

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท การบริหารการศึกษา (คม.)

โทรศัพท์ 061-053-7828    E-mail :  prachpro@gmail.com