Breaking News

ผู้บริหารโรงเรียน

นายพบตะวัน พานอ่อน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนห้วยไผ่

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท การบริหารการศึกษา (คม.)

โทรศัพท์ 092-524-9669