การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ตามที่ นายพบตะวัน พานอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ ได้เข้าร่วมรับนโยบาย

การดำเนินการตามนโยบาย โรงเรียนโปร่งใส ไม่ทนการทุจริต และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการทำงานของโรงเรียนจากท่าน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3   แล้วนำมาชี้แจง ทำความเข้าใจและร่วมจัดกิจกรรม

โรงเรียนโปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต โดยร่วมกับ

นายปราชญ์ พรมปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ คณะครูโรงเรียนชุมชนห้วยไผ่

นายบุญกอง นามาก ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ

คณะกรรมการสถานศึกาาขั้นพื้นฐาน