การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียน