Breaking News

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

มาตรการให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมของโรงเรียน

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดชื้อจัดจ้างของโรงเรียน

มาตรการจัดการเรีื่องร้องเรียนทุจริตของโรงเรียน

มาตรการตรวจสอบดุฃพินิจของโรงเรียน